24. SKUPŠTINA EPHZHB-A

24. SKUPŠTINA EPHZHB-A

24. SKUPŠTINA EPHZHB-A

0

24. SKUPŠTINA EPHZHB-A 29. 6. U 11.00
Na temelju članka 242. Zakona o gospodarskim društvima

(Službene novine Federacije BiH, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09. 63/10. i 75/13.), a u svezi s člankom 78. i 79. Statuta Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva dana 25. svibnja 2015. godine donio je Odluku o sazivanju Skupštine Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje
O B A V I J E S T
o sazivanju 24. skupštine JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar održat će se dana 29. lipnja 2015. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 11,00 sati.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D
1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) predsjednika
b) zapisničara
c) dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjega izvješća o poslovanju Društva za 2014. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornoga odbora Društva (zbog isteka mandata)
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornoga odbora Društva
Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnoga reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara – vlastodavca.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE koju je potpisao dioničar – vlastodavac i punomoćnik i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom.
Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.
Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazanoga za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036 33 57 81, adresa: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom Za Skupštinu.
Dopuna Dnevnoga reda
Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.
Kandidata za člana nadzornoga odbora može predložiti dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.
Prijedlog se podnosi pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora članova nadzornoga odbora. Kandidati za predsjednika i članove nadzornoga odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature.
Glasovanje
Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili /rednoga broja/ imena kandidata.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.
Uvid u materijale i isprave
Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/punomoćnicima svakoga radnog dana od 8,00 do 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Mostaru, Mile Budaka 106A.
Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE, koju je potpisao dioničar – vlastodavac i punomoćnik, te trebaju biti nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određena za održavanje Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornoga odbora:
Marinko Ivanković, dipl. ing. geol.