Ispitivanje vode

Ispitivanje vode

Ispitivanje vode

0

Široki Brijeg- Zagadjenje vode današnji je sve češći problem i pojava. Deponiranje smeća i opasnih materijala uz rijeke stvar je kulture, kućnog odgoja ali i kriminala.
Donosimo tekst sa zavoda Andrije Štampara šta se sve analizira kod vode prije puštanja u konzumiranje.

Fizikalno-kemijsko i mikrobiološko ispitivanje voda sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama;

uzorkovanje i kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće, vode u ambalaži te vode za kupanje (bunari, cisterne, izvori i sl.);

uzorkovanje i analiza vode za potrebe ishođenja atesta vode za tehnički pregled građevine (uporabne dozvole) za: novosagrađene i adaptirane stambene objekte, novopoložene cjevovode, poslovne, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte;


uzorkovanje i kakvoća podzemnih, površinskih, tehnoloških, mineralnih, stolnih, demineraliziranih i voda za šport i rekreaciju i
uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i oborinskih voda.
 

Ispitivanje pitkih, površinskih, bazenskih i podzemnih voda
organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, oksidativnost, tvrdoća, ioni i sl.);
metali (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn i dr.);

lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.);
aromatski ugljikovodici (BTEX);
adsorptivni organski halogeni (AOX);
ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);

organofosforni

i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.);
triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.);
poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT);

policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.);
fenoli, ukupna i mineralna ulja;
anionski, neionski i kationski detergenti;
ftalati;
makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin) i
ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.
 

Ispitivanje otpadnih voda
organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, KPK, BPK, ioni, dušik i sl.);
metali (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn i dr.);

lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.);
aromatski ugljikovodici (BTEX);
adsorptivni organski halogeni (AOX);
ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);

organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.);
triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.);
poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT);
policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.);

fenoli, ukupna i mineralna ulja;
anionski, neionski i kationski detergenti;
makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin) i
ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.
 

Mikrobiološke analize voda
ukupni koliformi;
fekalni koliformi;
Escherichia coli;
enterokoki;
broj kolonija (aerobnih bakterija) 37 °C;
broj kolonija (aerobnih bakterija) 22 °C;
Pseudomonas aeruginosa;
Clostridium perfrigens (uključujući spore);
sulfitreducirajuće klostridije;
Salmonella;
Citrobacter;
Klebsiella;
Shigella;
Proteus;
kvasci;
plijesni;
bakteriofagi;
Legionella;
membranska filtracija;
virusi i
ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.
Vrelo http://www.stampar.hr/hr/ispitivanje-voda

Http://Www.siroki.com
Photo Siroki.com