PREDSTAVLJAMO
Home Gospodarstvo Ispitivanje vode
Ispitivanje vode

Ispitivanje vode

0
0
Široki Brijeg- Zagadjenje vode današnji je sve češći problem i pojava. Deponiranje smeća i opasnih materijala uz rijeke stvar je kulture, kućnog odgoja ali i kriminala. Donosimo tekst sa zavoda Andrije Štampara šta se sve analizira kod vode prije puštanja u konzumiranje. Fizikalno-kemijsko i mikrobiološko ispitivanje voda sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama;

uzorkovanje i kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće, vode u ambalaži te vode za kupanje (bunari, cisterne, izvori i sl.);

uzorkovanje i analiza vode za potrebe ishođenja atesta vode za tehnički pregled građevine (uporabne dozvole) za: novosagrađene i adaptirane stambene objekte, novopoložene cjevovode, poslovne, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte;

uzorkovanje i kakvoća podzemnih, površinskih, tehnoloških, mineralnih, stolnih, demineraliziranih i voda za šport i rekreaciju i uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i oborinskih voda.  

Ispitivanje pitkih, površinskih, bazenskih i podzemnih voda organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, oksidativnost, tvrdoća, ioni i sl.); metali (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn i dr.);

lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.); aromatski ugljikovodici (BTEX); adsorptivni organski halogeni (AOX); ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);

organofosforni

i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.); triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.); poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT);

policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.); fenoli, ukupna i mineralna ulja; anionski, neionski i kationski detergenti; ftalati; makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin) i ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.  

Ispitivanje otpadnih voda organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, KPK, BPK, ioni, dušik i sl.); metali (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn i dr.);

lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.); aromatski ugljikovodici (BTEX); adsorptivni organski halogeni (AOX); ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);

organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.); triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.); poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT); policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.);

fenoli, ukupna i mineralna ulja; anionski, neionski i kationski detergenti; makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin) i ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.  

Mikrobiološke analize voda ukupni koliformi; fekalni koliformi; Escherichia coli; enterokoki; broj kolonija (aerobnih bakterija) 37 °C; broj kolonija (aerobnih bakterija) 22 °C; Pseudomonas aeruginosa; Clostridium perfrigens (uključujući spore); sulfitreducirajuće klostridije; Salmonella; Citrobacter; Klebsiella; Shigella; Proteus; kvasci; plijesni; bakteriofagi; Legionella; membranska filtracija; virusi i ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr. Vrelo http://www.stampar.hr/hr/ispitivanje-voda

Http://Www.siroki.com Photo Siroki.com

SAZNAJ VIŠE
AKCIJA