Izvori vode, aluminij, otpad, lijekovi

Izvori vode, aluminij, otpad, lijekovi

Izvori vode, aluminij, otpad, lijekovi

0

Pogledajte u dokumentu činjenice o prisutnosti aluminija u ljudskom organizmu. Koje količine su dozvoljene, koje komplilkacije i bolesti mogu nastati, donosi Svjetska zdravstvena organizacija.


Šta treba učiniti da se ispita tlo, površinski i dubinski u blizini izvora vode? Koliko udaljeno moraju biti deponije smeća od izvora?
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aluminium/en/