JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

0

Široki Brijeg – JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom tijelu uprave Grada Širokog Brijega
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Širokog Brijega, raspisalo je natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Širokog Brijega.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Širokog Brijega objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Jedinstvenom tijelu uprave Grada Širokog Brijega

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU DJELATNOST- 1 (jedan) izvršitelj
2. STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNE NABAVE – 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova:
– obavlja i koordinira sve poslove koji se odnose na uspostavu i rad javne poljoprivredne savjetodavne službe u Gradu Širokom Brijegu;
– pruža stručne savjete i prikaz novih tehnologija i tehnika proizvodnje s ciljem tehnološko-tehničkog unapređenja poljoprivrednih gospodarstava i povećanja poljoprivredne proizvodnje;
– obavlja poslove osposobljavanja poljoprivrednika u upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom, vođenje poljoprivrednog knjigovodstva;
– sudjeluje u izradi poslovnih planova, razvojnih i investicijskih programa za različite načine upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima (konvencionalna, integrirana, organska proizvodnja), kao i za dopunske aktivnosti;
– informira poljoprivrednike o programima novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvitku;
– daje preporuke poljoprivrednicima o vremenu i načinu zaštite od biljnih štetočina na temelju podataka izvještajno- prognozne službe;
– sudjeluje u prikupljanju tržnih informacija za potrebe: poljoprivrednog informacijskog centra,sustava poljoprivredno knjigovodstvenih podataka (FADN) i drugih podataka iz oblasti poljoprivrede u Federaciji;
– pruža pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika;
– pruža stručnu pomoć u razvitku ruralnih područja i očuvanju tradicionalnih vrijednostima u tim područjima;
– sudjeluje u provedbi projekata i programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvitka financiranih od strane vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija i drugih izvora;
– pruža pomoć za stručno usavršavanje poljoprivrednika za uspostavu sustava poljoprivredne proizvodnje sukladno standardima EU;
– priprema pisani materijal za potrebe poljoprivrednika, oglašavanje u medijima i putem interneta;
– sudjeluje u organizaciji i izvođenju stručnih skupova, manifestacija i konferencija, izložbi i slično;
– sudjeluje u izradi, izvođenju i procjenjivanju pokusa u oblasti poljoprivrede;
– pruža pomoć u ostalim poslovima za koje poljoprivrednici iskažu interes;
– obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
02. Opis poslova:
– prati i primjenjuje zakone i druge propise vezane za postupak javne nabave;
– priprema prijedlog procedure za provođenje postupka javne nabave u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i nje4govim pod zakonskim aktima;
– sudjeluje u radu Povjerenstva koje provodi postupak javne nabave;
– obavlja stručne poslove za Povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave
– koordinira aktivnosti s nadležnom službom oko nabave roba, usluga i radova, a sve radi efikasnijeg korištenja javnih sredstava;
– priprema plan javnih nabava za tekuću godinu, priprema odluke o pokretanju postupka javne nabave, priprema rješenja o imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda;
– sudjeluje u pripremi tenderske dokumentacije iz oblasti nabava, priprema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i druge akte;
– pruža stručnu pomoć općinskim javnim ustanovama i javnim poduzećima u provedbi postupka javne nabave;
– priprema ugovore nakon provedene procedure javne nabave;
– vrši izradu odgovarajućih izvješća i informacija iz djelokruga rada;
– sudjeluje u realizaciji projekata koje implementira Općina samostalno ili u suradnji s višim razinama vlasti, međunarodnim organizacijama i drugim donatorima;
– sudjeluje u izradi i provođenju programa i planova razvoja općine i ostalih planskih dokumenata;
– prati programe međudržavne suradnja i programe međunarodnih fondova u cilju privlačenja sredstava za razvojne projekte općine;
– radi na pripremi i realizaciji općinskih razvojnih projekata;
– prati objavljene natječaje, prikuplja potrebnu dokumentaciju, priprema i kandidira projekte u rokovima po objavljenim natječajima;
– izvještava o svom radu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika, obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

UVJETI za poziciju 01:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Široki Brijeg i to:
– VSS/VII stupanj stručne spreme – završen agronomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske struke;
– položen ispit za državne službenike;
– najmanje dvije godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme;
– poznavanje rada na računaru.

UVJETI za poziciju 02:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Široki Brijeg i to:
– VSS/VII stupanj stručne spreme – završen ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke.
– položen ispit za državne službenike,
– najmanje tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene kopije)
Za poziciju broj 01 i 02:
1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Široki Brijeg“
NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)