PREDSTAVLJAMO
Home Gospodarstvo JAVNI NATJEČAJ
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

0
0
Široki Brijeg – JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom tijelu uprave Grada Širokog Brijega Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Širokog Brijega, raspisalo je natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Širokog Brijega. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA Povjerenstvo za državnu službu Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Širokog Brijega objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom tijelu uprave Grada Širokog Brijega 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU DJELATNOST- 1 (jedan) izvršitelj 2. STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNE NABAVE – 1 (jedan) izvršitelj 01. Opis poslova: – obavlja i koordinira sve poslove koji se odnose na uspostavu i rad javne poljoprivredne savjetodavne službe u Gradu Širokom Brijegu; – pruža stručne savjete i prikaz novih tehnologija i tehnika proizvodnje s ciljem tehnološko-tehničkog unapređenja poljoprivrednih gospodarstava i povećanja poljoprivredne proizvodnje; – obavlja poslove osposobljavanja poljoprivrednika u upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom, vođenje poljoprivrednog knjigovodstva; – sudjeluje u izradi poslovnih planova, razvojnih i investicijskih programa za različite načine upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima (konvencionalna, integrirana, organska proizvodnja), kao i za dopunske aktivnosti; – informira poljoprivrednike o programima novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvitku; – daje preporuke poljoprivrednicima o vremenu i načinu zaštite od biljnih štetočina na temelju podataka izvještajno- prognozne službe; – sudjeluje u prikupljanju tržnih informacija za potrebe: poljoprivrednog informacijskog centra,sustava poljoprivredno knjigovodstvenih podataka (FADN) i drugih podataka iz oblasti poljoprivrede u Federaciji; – pruža pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika; – pruža stručnu pomoć u razvitku ruralnih područja i očuvanju tradicionalnih vrijednostima u tim područjima; – sudjeluje u provedbi projekata i programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvitka financiranih od strane vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija i drugih izvora; – pruža pomoć za stručno usavršavanje poljoprivrednika za uspostavu sustava poljoprivredne proizvodnje sukladno standardima EU; – priprema pisani materijal za potrebe poljoprivrednika, oglašavanje u medijima i putem interneta; – sudjeluje u organizaciji i izvođenju stručnih skupova, manifestacija i konferencija, izložbi i slično; – sudjeluje u izradi, izvođenju i procjenjivanju pokusa u oblasti poljoprivrede; – pruža pomoć u ostalim poslovima za koje poljoprivrednici iskažu interes; – obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu odredi šef Odsjeka. 02. Opis poslova: – prati i primjenjuje zakone i druge propise vezane za postupak javne nabave; – priprema prijedlog procedure za provođenje postupka javne nabave u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i nje4govim pod zakonskim aktima; – sudjeluje u radu Povjerenstva koje provodi postupak javne nabave; – obavlja stručne poslove za Povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave – koordinira aktivnosti s nadležnom službom oko nabave roba, usluga i radova, a sve radi efikasnijeg korištenja javnih sredstava; – priprema plan javnih nabava za tekuću godinu, priprema odluke o pokretanju postupka javne nabave, priprema rješenja o imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda; – sudjeluje u pripremi tenderske dokumentacije iz oblasti nabava, priprema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i druge akte; – pruža stručnu pomoć općinskim javnim ustanovama i javnim poduzećima u provedbi postupka javne nabave; – priprema ugovore nakon provedene procedure javne nabave; – vrši izradu odgovarajućih izvješća i informacija iz djelokruga rada; – sudjeluje u realizaciji projekata koje implementira Općina samostalno ili u suradnji s višim razinama vlasti, međunarodnim organizacijama i drugim donatorima; – sudjeluje u izradi i provođenju programa i planova razvoja općine i ostalih planskih dokumenata; – prati programe međudržavne suradnja i programe međunarodnih fondova u cilju privlačenja sredstava za razvojne projekte općine; – radi na pripremi i realizaciji općinskih razvojnih projekata; – prati objavljene natječaje, prikuplja potrebnu dokumentaciju, priprema i kandidira projekte u rokovima po objavljenim natječajima; – izvještava o svom radu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika, obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu odredi šef Odsjeka. UVJETI za poziciju 01: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Široki Brijeg i to: – VSS/VII stupanj stručne spreme – završen agronomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske struke; – položen ispit za državne službenike; – najmanje dvije godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme; – poznavanje rada na računaru. UVJETI za poziciju 02: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Široki Brijeg i to: – VSS/VII stupanj stručne spreme – završen ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke. – položen ispit za državne službenike, – najmanje tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme, – poznavanje rada na računaru. POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene kopije) Za poziciju broj 01 i 02: 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine), 2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS, 3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika, 4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i 5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com). NAPOMENA: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13). O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja. Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu: Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg s naznakom za: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Široki Brijeg“ NE OTVARATI Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

SAZNAJ VIŠE
AKCIJA