O dodjeli građevinskog zemljišta u Širokom Brijegu

O dodjeli građevinskog zemljišta u Širokom Brijegu

O dodjeli građevinskog zemljišta u Širokom Brijegu

0

caterpilar_mokroŠiroki Brijeg – Temeljem članka 46. i 63. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije BiH", broj: 25/03 i 67/05) i članka 27. stavaka 1. točke 2. Statuta općine Široki Brijeg („Službeni glasnik općine Široki Brijeg", broj: 4/08), Općinsko vijeće Široki Brijeg na 29. sjednici održanoj 27.9.2010. godine, d o n i j e l o j e

 

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU
DODJELE GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

 

Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu („Službeni glasnik općine Široki Brijeg", broj: 5/03) u članku 25. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i 3. koji glase:

„Graditelj odnosno njegov pravni slijednik dužan je nakon izdavanja lokacijske dozvole, a prije donošenja rješenja o utvrđivanju prava vlasništva po izdanom platnom nalogu (od Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar) u roku od 15 dana od dana izdavanja platnog naloga uplatiti na račun Općine Široki Brijeg naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište kao i rentu za gradsko građevinsko zemljište.
Ukoliko Općinsko vijeće ne donese rješenje kojim se utvrđuje pravo vlasništva u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog slijednika u roku od 15 dana (računajući od dana kada je održana sjednica Vijeća na kojoj se raspravljalo u predmetnom rješenju) izvršiti će se povrat uplaćenog novca graditelju, odnosno pravnom slijedniku koji je izvršio uplatu."

 

Članak 2.
U članku 29. stavka 1. točka 1. mijenja se i glasi:

„1. plaćenu naknadu ranijem vlasniku za preuzeto zemljište."

 

Članak 3.
U članku 30. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

 

 


„Naknada iz točke 1. prethodnog članka za gradsko građevinsko zemljište unutar pet postojećih zona koje su određene člankom 31. ove Odluke utvrđuje se po cijeni 1m2 zemljišta, te ista iznosi 24 KM po m2."


Naknada iz točke 1. prethodnog članka za ostalo građevinsko zemljište utvrđuje se po cijeni 1 m2 zemljišta, te ista iznosi:

– za katastarske općine: Rujan, Crne Lokve, Britvica, Izbično, Gornji Crnač te dio Donjeg Crnča sjeverno od Crkve, Gradac – sjeverno od granice opisane u zagradi (granica ide od Borka istočno makadamskim putem prema Prisoju i dalje putem prema groblju Mušaluk, zatim istočno putem prema novom Gradačkom groblju, putem prema starom Šaškuru i dalje jugoistočno putem do spajanja Lipovačkog potoka s Orovnikom koji je ujedno i granica s k.o. Grabova Draga), Grabova Draga – sjeverno od granice opisane u zagradi (od granice s k.o. Gradac tj. od Lipovačkog potoka lokalitet Masline potom istočno do vezne točke 963 koja se nalazi na putu za Grabovu Dragu tj. vrh gaja potom nastavlja jugoistočno putem za Grabovu Dragu te s vrha gaja lomi na lokalitet Vučja kamenica koja je ujedno tromeđa k.o. Dobrič, Polog i Grabova Draga), Ljuti Dolac, Biograci, Buhovo, Rasno …………………………………………………….. 2 KM za 1 m2 zemljišta;

– za katastarske općine: Dužice, Kočerin, Gornji Mamići, Ljubotići, Donji Crnač dio Donjeg Crnča južno od crkve, Gradac – južno od granice opisane u zagradi (granica ide od Borka istočno makadamskim putem prema Prisoju i daljem putem prema groblju Mušaluk, zatim istočno putem prema novom Gradačkom groblju, putem prema starom Šaškuru i dalje jugoistočno putem do spajanja Lipovačkog potoka s Orovnikom koji je ujedno i granica s k.o. Grabova Draga), Grabova Draga – južno od granice opisane u zagradi (od granice s k.o. Gradac tj. od Lipovačkog potoka lokalitet Masline potom istočno do vezne točke 963 koja se nalazi na putu za Grabovu Dragu tj. vrh gaja potom nastavlja jugoistočno putem za Grabovu Dragu te s vrha gaja lomi na lokalitet Vučja kamenica koja je ujedno tromeđa k.o. Dobrič, Polog i Grabova Draga), Dobrič, Jare, Čerigaj i Privalj …………………………………………………..3 KM za 1 m2 zemljišta;

– za katastarske općine: Dobrkovići, Knešpolje, Uzarići, Turčinovići, Mokro, Lištica, Trn …………………………… 4 KM za 1 m2 zemljišta."


Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Izuzetak od naknade navedene u stavku 2. ovog članka su ostala
građevinska zemljišta koja se nalaze uz lokalne, regionalne i
magistralne ceste, kao i zemljišta koja su namijenjena u svrhu izgradnje
farmi za stoku, cijena ostalih građevinskih zemljišta uz navedene ceste
kao za izgradnju farmi za stoku iznosi:

– građevinsko zemljište
koje se nalazi u prvom redu uz lokalnu cestu iznosi
………………………………………… 5 KM za 1 m2
zemljišta;

– građevinsko zemljište koje se nalazi u prvom redu uz
magistralnu i regionalnu cestu iznosi ……………….. 6 KM za 1
m2 zemljišta;

– početna cijena za građevinsko zemljište koje će se
koristiti u svrhu izgradnje farmi za stoku iznosi ……….. 2 KM za
1 m2 zemljišta."

Članak 4.
U članku 33. stavka 2. mijenja se i glasi:

„Obračun i naplata rente vršit će se prema sljedećim kriterijima:

za gradsko građevinsko zemljište obračunavat će se i naplaćivati renta
samo za prvu prizemnu etažu korisne površine objekta, a za ostale etaže
renta se neće naplaćivati,
– za ostalo građevinsko zemljište neće se vršiti obračunavanje i naplata renta."

Članak 5.
U članku 39. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Ukoliko osoba kojoj je dodijeljeno zemljište na korištenje ne plati
naknadu za zemljište i naknadu za uređenje zemljišta u roku od 15 dana
od dana prijema rješenja o dodjeli predmetno rješenje će se ukinuti, a
predmetna parcela dodijeliti će se na korištenje radi građenja drugom
sudioniku natječaja prema redu prvenstva, ukoliko ne postoje drugi
sudionik za istu će se ponovo raspisati natječaj."

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku općine Široki Brijeg".


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA ŠIROKI BRIJEG

– OPĆINSKO VIJEĆE – P R E D S J E D N I K ,

Broj: 01-02-610/10-2. Nedjeljko Bokšić, v. r.
Široki Brijeg, 27.9.2010. godine

VIŠE U SLUŽBENOM GLASNIKU OPĆINE, WWW.SIROKIBRIJEG.BA