PONOVLJENI JAVNI OGLAS

0

ZA IMENOVANJE UPRAVNIH VIJEĆA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ

OPĆINSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG

O b j a v l j u j e se javni oglas za imenovanje članova upravnih vijeća javnih ustanova čiji je osnivač Općinsko vijeće Široki Brijeg, kako slijedi:

thumb_direktorica_kina1. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «PČELICA» Široki Brijeg:

– dva (2) člana – predstavnici osnivatelja,

– jedan (1) član – predstavnik roditelja djece korisnika usluga,

– dva (2) člana – predstavnici odgojitelja i stručnih suradnika vrtića.

2. Upravno vijeće ustanove KINO BORAK Široki Brijeg:

– predsjednik i dva (2) člana.


PONOVLJENI JAVNI OGLAS
petak, 30 ožujak 2007
Broj: 03-146/07
Široki Brijeg, 29. 03. 2007. godine

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 34/03) i članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Široki Brijeg («Službeni glasnik općine», broj: 2/05), Općinski načelnik r a s p i s u j e

II

OPIS POZICIJE:
Upravno vijeće donosi statut ustanove, program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršenje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivatelju promjenu djelatnosti, daje osnivatelju i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

III

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

A – OPĆI UVJETI:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine,

b) da su stariji od osamnaest godina,

c) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d) da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),

e) da nisu osuđivani za kazneno djelo i gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u reguliranom tijelu, pet godina od pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

f) da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandidira,

g) da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja,

h) da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

i) da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 16/02 i 2/04),

j) da nemaju privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira.

B – POSEBNI UVJETI:

a) visoka, viša ili srednja stručna sprema IV-stupnja (po mogućnosti odgovarajućeg zanimanja zavisno od djelatnosti ustanove u okviru koje se kandidira),

b) najmanje 3 godine radnog iskustva nakon stjecanja visoke, više ili srednje stručne spreme, na poslovima u okviru svog zanimanja,

c) da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog pravnog subjekta,

d) rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažmana,

e) komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno i odgovorno obnašanje upražnjenih pozicija.

U prijavi kandidati su dužni navesti na koju poziciju se kandidiraju i u koju ustanovu. Za svaku poziciju podnosi se posebna prijava.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o nekažnjavanju,

– dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu (može ovjerena preslika radne knjižice),

– ovjerenu izjavu na okolnosti iz točke A-oglasa pod c), d), h), i) i točke B-oglasa pod c).

R o k za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH», dnevnom tisku «Dnevni list» i Radio postaji Široki Brijeg.

Prijave sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: PRIJAVA NA JAVNI OGLAS, na adresu:

OPĆINA ŠIROKI BRIJEG

– OPĆINSKI NAČELNIK –

fra Didaka Buntića br. 11.

88220 ŠIROKI BRIJEG

NAPOMENA: Potpune prijave pristigle na oglas objavljen u Službenim novinama Federacije Bih broj:78/06 smatraju se valjanima te će pod istim uvjetima biti razmatrane prilikom utvrđivanja konačne rang-liste.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

OPĆINSKI NAČELNIK,
Miro Kraljević