PREDSTAVLJAMO
Home Vijesti DAVORIN RUDOLF
DAVORIN RUDOLF

DAVORIN RUDOLF

0
0

 

NOVI ARBITRAŽNI SPORAZUM JE LOŠIJI OD ONOG RAČANOVOG

Nacrt hrvatsko – slovenskoga arbitražnoga sporazuma o rješavanju graničnoga spora, koji je sinoć obznanila hrvatska Vlada, otvara mogućnost arbitražnome sudu da spor riješi na štetu Hrvatske. Formulacijom u sporazumu da arbitražni sud odluči o () Slovenije s otvorenim morem (ne traži se, primjerice, da Sud najprije razmotri ima li Slovenija na to pravo), unaprijed se stvara odluka suda o tome pitanju, jer sud mora postupiti onako kako su mu stranke, Hrvatska i Slovenija, naložile u arbitražnome sporazumu. Po mojemu mišljenju sud o tome može odlučiti samo na jedan način: da utvrdi morski prolaz, koridor (Slovenci ga zovu , dimnjak), u dijelu mora koje je sada dio hrvatskoga državnog teritorija. Jedino se tako može spojiti Sloveniju s ovorenim morem. Ma koliko formulacija u engleskom tekstu sporazuma bila neprecizna (), ne znam koji je to drugačiji način na koji bi arbitražni sud ostvario spoj Slovenije s otvorenim morem.

Tako je riječi interpretirao i slovenski premijer. Slovenski državnici su jasno istaknuli zahtjev za . Njih ne zadovoljava čak ni režim svih slovenskih brodova dok plove hrvatskim morem u slovenske luke, tj. režim u kojemu bi se suspendiralo pravo intervencije na slovenskim brodovima hrvatskih policijskih i carinskih organa.

2. Nacrt arbitražnog sporazuma omogućava donošenje arbitražne odluke na temelju koje će se Hrvatska u koridoru morati odreći dijela svoga mora, morskoga dna i podzemlja sa svim prirodnim bogatstvima u njemu, rudnim i živim, uključujući zračni prostor iznad koridora (a) u korist Slovenije, ili (b) pretvarajući svoje more i podmorje u otvoreno more (tj. more koje nije pod ničijim suverenitetom).

3. Ako se uzme kao model širina koridora iz Račan – Drnovšekovog nacrta sporazuma o granici iz 2001. taj morski i podmorski koridor (), računajući od crte sredine između hrvatske i slovenske obale do izlaska iz Tršćanskoga zaljeva, bio bi širok 5,4 km. a dug 26 km. Za naše dizače bijelih zastava koji u novinama grlato zahtijevaju plaćanje teritorijem slovensku deblokadu pregovora s Bruxellesom (nijedna država nije do sada platila ulazak u Europsku uniju svojim teritorijem), ponovit ću moguću cijenu: pojas neprijeporno hrvatskoga mora i podmorja u dužini od 26 km, širok 5 km i 400 metara. U arbitražnoj odluci, naravno, te dimnezije mogu biti drukčije, primjerice širina može biti uža, ali i šira.

4. Jednostrana izjava koju namjerava objaviti naša Vlada istodobno s potpisivanjem arbitražnoga ugovora o tome da Hrvatska neće priznati nikakav , ne obvezuje arbitražni sud, a ni Sloveniju. Ne može država svojim jednostranim internim aktom preinačiti ili drugačije interpretirati ono što je u isto vrijeme u dvostranome međunarodnom ugovoru prihvatila. Ako u arbitražnome postupku izbiju nejasnoće, arbitražni sporazum rezervira pravo interpretacije jedino arbitražnome sudu. A ne državama. Hvatska i Slovenija morat će izvršiti arbitražnu presudu u cijelosti.

5. Učinci ponuđenoga nacrta aritražnoga sporazuma mogu biti dodatno štetni interesima Hrvatske.

Prvo. Ako dobije teritorijalni koridor (morski prolaz pod svojim suverenitetom) – takvu mogućnost, nažalost, otvara nacrt arbitražnoga sporazuma – Slovenija će steći automatski, na temelju važećega međunarodnoga prava, isključivo pravo iskorištavanja prirodnih bogatstava u dijelu podmorja dalje u Jadranu, u smjeru juga, primjerice eksluzivno pravo crpljenja plina i nafte u tzv..

Drugo. Na taj način Slovenija bi mogla steći i pravo jednostranoga proglašenja u moru izvan Tršćanskoga zaljeva u smjeru juga svoga gospodarskog pojasa, tj. svoga ZERP-a. Slovenija je zakonom 4. listopada 2005. već proglasila nekakav svoj fantomski ZERP, arheološku zonu i fantomski epikontinentski pojas (u području našega ZERP-a i epikontinentskoga pojasa) koji sada nemaju nikakvu valjanu osnovu jer nisu u dodiru sa slovenskim državnim teritorijem (taj dodir prekidaju teritorijalna mora Hrvatske i Italije).

Novi slučajevi sa Crnom Gorom i BiH ?

Treće. Valja imati na umu da se otvoreno more nalazi tek pred područjem Crne Gore. Hrvatska ima ZERP, a Italija svoj ekološki pojas, pa u dijelu Jadrana između Hrvatske i Italije nema otvorenoga mora. Dokle će sud vući koridor? Do Crne Gore? U slovenskim političkim i stručnim krugovima naveden je primjer koridora dugog 86 km koji je 1984. Francuska ustupila Monaku. Monako je pod francuskom zaštitom još od 1918. Slovenija, međutim, nije Hrvatskoj Monako, a ni Hrvatska Sloveniji.

Četvrto. Utvrđivanjem koridora, tj. Slovenije s otvorenim morem, Hrvatska će izgubi jedinu izravnu granicu s Italijom. Dvojba je hoće li Italija arbitražni sporazum tretirati kao jednostrano (hrvatsko) kršenje Osimskih sporazuma o granici koji su 1975. zaključeni između Hrvatske (bivše Jugoslavije) i Italije?

Peto. U Bosni i Hercegovini već su izraženi zahtijevi za po ugledu na Sloveniju.

Šesto. Crna Gora može zakomplicirati načelno postignuti dogovor o rješavanju graničnoga pitanja u Bokokotorskome zaljevu pred Međunardnim sudom pravde u Haagu.

 

Pročitajte tekst Sporazuma o arbitraži >>

 

Hina je u posjedu teksta Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije i hrvatske Izjave o neprejudiciranju. Sadržaj tih tekstova prenosimo u cjelosti:

"SPORAZUM O ARBITRAŽI između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

Vlade Republike Slovenije i Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu "stranke"),

S obzirom na to da stranke u brojnim pokušajima nisu riješile svoj spor o razgraničenju na kopnu i na moru u proteklim godinama,

Podsjećajući na miroljubiva sredstva za rješavanje sporova navedena u članku 33. Povelje UN-a,

Potvrđujući svoju privrženost mirnom rješavanju sporova, u duhu dobrosusjedskih odnosa, odražavajući njihove vitalne interese,

Pozdravljajući pomoć koju je ponudila Europska komisija, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1: Uspostava Arbitražnog suda

Stranke ovime uspostavljaju Arbitražni sud.

Članak 2: Sastav Arbitražnog suda

(1) Obje stranke će u roku od petnaest dana uzajamnim dogovorom postaviti predsjednika i dva člana Arbitražnog suda koji su priznati stručnjaci međunarodnoga prava s popisa kandidata sastavljenog od strane Predsjednika i povjerenika za proširenje Europske komisije. U slučaju da se ne mogu dogovoriti u tom roku, predsjednika i dva člana Arbitražnog suda postavit će predsjednik Međunarodnoga suda u Haagu s tog popisa.

(2) Svaka od strana postavit će još po jednoga člana Arbitražnoga suda u roku od petnaest dana nakon okončanja postavljenja spomenutih u stavku 1. U slučaju da postavljenja ne budu izvršena u tom roku, te će članove odrediti predsjednik Arbitražnog suda.

(3) Ako prije ili poslije početka postupka dođe do upražnjenja nekoga od mjesta uslijed smrti, nesposobnosti ili ostavke člana, isto će biti popunjeno u skladu s postupkom opisanim za izvorno postavljenje.

Članak 3: Zadaća Arbitražnog suda

(1) Arbitražni sud utvrdit će

(a) tijek granice na moru i kopnu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije;

(b) vezu Slovenije prema otvorenom moru;

(c) režim za korištenje relevantnih morskih područja.

(2) Stranke su dužne specificirati pojedinosti predmeta spora u roku od mjesec dana. Ako to ne učine, Arbitražni sud će koristiti podneske stranaka za utvrđivanje točnoga opsega spora na kopnu i na moru i zahtjeva stranaka.

(3) Arbitražni sud donosi odluku o sporu.

(4) Arbitražni sud ovlašten je tumačiti ovaj sporazum.

Članak 4: Primjenjivo pravo

(1) Arbitražni sud primjenjuje

(a) pravila i načela međunarodnoga prava za utvrđivanja navedena u članuku 3 (1) (a);

(b) međunarodno pravo, pravičnost i načelo dobrosusjedskih odnosa u svrhu postizanja poštenog i pravednog rezultata uključujući i sve relevantne okolnosti za utvrđivanja navedeno u članku 3(1) (b) i (c).

Članak 5: Mjerodavni datum

Nijednome dokumentu ni postupku poduzetome jednostrano od bilo koje strane nakon 25. lipnja 1991. neće biti pridan pravni značaj pri izvršavanju zadaća Arbitražnog suda niti će takav dokument ili postupak obvezivati bilo koju stranku u sporu, te ni na koji način ne može prejudicirati odluku.

Članak 6: Postupak

(1) Svaka strana dostavit podnesak Arbitražnome sudu u roku od dvanaest mjeseci. Svaka strana ima pravo komentirati podnesak druge strane unutar roka koji postavi Arbirtažni sud.

(2) Ako nije predviđeno drugačije, Arbitražni sud provodi postupak prema Fakultativnim pravilima Stalnog arbitražnog suda za arbitražu u sporovima između dviju država.

(3) Arbitražni sud može zatražiti stručni savjet i organizirati usmene rasprave.

(4) Arbitražni sud će nakon konzultacija sa strankama ekspeditivno odlučivati o svim postupovnim pitanjima većinom glasova svojih članova.

(5) Postupak je povjerljiv i vodi se na engleskome jeziku.

(6) Stranke određuju zastupnike koji će djelovati kao posrednici između njih i Arbitražnog suda. One mogu osigurati i pravnu potporu za svojega zastupnika.

(7) Arbitražnom sudu pomaže tajništvo. Troškove Arbitražnog suda u jednakim dijelovima snose stranke. Stranke pozivaju Europsku komisiju da osigura tajničku pomoć Arbitražnom sudu. Mjesto arbitraže je Bruxelles u Belgiji.

(8) Arbitražni sud može, u bilo kojem stupnju arbitražnog postupka, uz pristanak obje stranke, pružiti pomoć u postizanju prijateljskog rješenja.

Članak 7: Odluka Arbitražnog suda

(1) Arbitražni sud donijet će odluku bez odlaganja nakon što pažljivo razmotri sve relevantne činjenice vezane uz slučaj. Arbitražni sud donosi odluke većinom glasova svojih članova. U odluci se navode razlozi na kojima se ona zasniva. Uz odluku se neće dodavati pojedinačna ili odstupajuća mišljenja.

(2) Odluka Arbitražnog suda obvezujuća je za stranke te će tvoriti konačno rješenje spora.

(3) Stranke će poduzeti sve neophodne korake za provedbu odluke, uključujući prema potrebi i reviziju nacionalnog zakonodavstva, u roku od šest mjeseci nakon donošenja odluke.

Članak 8: Dokumentacija za pregovore o pristupanju EU

Nijedan dokument jednostrano prezentiran u pregovorima o pristupanju EU nema prejudicirajući utjecaj na Arbitražni sud u izvršavanju njegovih zadaća niti obvezuje bilo koju od stranaka u sporu.

Naprijed navedeno vrijedi za sve dokumente i stajališta, pisana ili usmena, uključujući između ostalih zemljovide, pregovaračka stajališta, pravne akte i druge dokumente u bilo kojemu obliku, koji su jednostrano podneseni, prikazani ili ih se spominje u okviru pregovora o pristupanju EU. To također vrijedi za sve dokumente i stajališta EU koji spominju ili sažeto prikazuju naprijed navedene dokumente i stajališta.

Članak 9: Nastavak pregovora o pristupanju EU u skladu s pregovaračkim okvirom

(1) Republika Slovenija otklonit će svoje rezerve glede otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja tamo gdje je prepreka povezana s ovim sporom.

(2) Obje stranke uzdržat će se od bilo kakvog postupka ili izjave koja može imati negativan utjecaj na pristupne pregovore.

Članak 10: Status quo

(1) Obje stranke uzdržat će se od bilo kakvog postupka ili izjave koji mogu intenzivirati spor ili ugroziti rad Arbitražnog suda.

(2) Arbitražni sud ovlašten je narediti, ako smatra da to okolnosti zahtijevaju, sve privremene mjere koje smatra neophodnima za održanje statusa quo.

Članak 11:

(1) Ovaj Sporazum obje će strane ratificirati bez odlaganja u skladu sa svojim ustavnim uvjetima.

(2) Sporazum će stupiti na snagu prvog dana onoga tjedna koji slijedi nakon razmjene diplomatskih nota kojima stranke izražavaju svoju suglasnot biti vezane Sporazumom.

(3) Svi procesni rokovi navedeni u ovom Sporazumu počet će se primjenjivati od datuma potpisa Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Sporazum se prijavljuje Tajništvu Ujedinjenih naroda u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Sastavljeno ___________ u ________________ u tri izvornika na engleskom jeziku.

Potpisi

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Republike Slovenije

Svjedoci

Za Predsjedništvo Vijeća EU

—————————————————-Zajednička izjava

Na današnji dan, mi, predsjednici vlada Slovenije i Hrvatske, potpisali smo dvostrani Sporazum o arbitraži, kojemu je svjedočilo Predsjedništvo Vijeća EU

Prema članku 11 (1) Sporazuma, obje strane ratificirat će sporazum u žurnom postupku u skladu s njihovim ustavnim uvjetima. Mi ćemo stoga podnijeti potpisani Sporazum našim parlamentima u roku od dva tjedna. Uvjereni smo da će svaki parlament, prema vlastitim ustavnim pravilima, dati svoju suglasnost za ratifikaciju do prosinca 2009.

Za Vladu Republike Hrvatske Za Vladu Republike Slovenije

Svjedoci

Za Predsjedništvo Vijeća EU

—————————————————–

IZJAVA O NEPREJUDICIRANJU

Republika Hrvatska daje sljedeću izjavu, kojoj svjedoče Predsjedništvo Vijeća Europske unije i Sjedinjene Američke Države:

Ništa u ovom Sporazumu o arbitraži neće se smatrati kao pristanak Hrvatske na zahtjev Slovenije za teritorijalnim kontaktom s otvorenim morem."

________________________________________________________________________________________


SAZNAJ VIŠE
AKCIJA