Gospodarska zona TRN

Gospodarska zona TRN

Gospodarska zona TRN

0

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Detaljnog plana uređenja gospodarske zone «Trn»


thumb_palac_goreNacrt I. faze Detaljnog plana uređenja gospodarske zone «Trn», općine Široki Brijeg (dalje: Detaljni plan) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 6.7.2009. godine do 8. 8.2009. godine. U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid Detaljni plan i to: tekstualni dio i grafički dio s kartografskim privicima u mjerilu 1:1000.

Nacrt Detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Trn" možete preuzeti ovdje: www.sirkokibrijeg.ba

PODRUČJE OBUHVATA DETALJNOG PLANA UREÐENJA


thumb_trn_sa_magovnika1Razmatrano područje nalazi se sjeverno od magistralne ceste tj. glavnog prometnog pravca koji s državne granice preko Širokog Brijega vodi u pravcu Mostara.

Jugozapadnim dijelom predmetnog područja protječe rijeka Ugrovača.

Istočni rub obuhvata Plana počinje s istočnom granicom radne zone – kompleksom „Feala" te se nastavlja u dužini od oko 1200 metara u pravcu zapada prateći magistralnu cestu. Dubina razmatranog prostora od magistralne ceste u pravcu sjevera iznosi oko 1200 m pa se može zaključiti da je Planom obuhvaćeno područje veličine cca 1200 x 1200 m.

1.0. UVOD


1.1. UVODNO RAZMATRANJE


Važećim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana Široki Brijeg utvrđena je obveza izrade detaljnije prostorno-planske dokumentacije za pojedine razvojno značajne dijelove naselja odnosno njegovog planiranog proširenja.

U okviru novih razvojnih područja tim su Planom za potrebe gospodarskog razvitka utvrđene načelne granice detaljnih planova uređenja, među kojima i na predjelu Trn, u okviru kojeg je predviđena realizacija nove gospodarske zone kao kompleksnog prostora urbano i komunalno uređenog i opremljenog. Naime, postojeća gospodarska zona na istočnom dijelu grada gotovo je u potpunosti iskorištena te se postavlja potreba osiguranja prostorno-planske i druge dokumentacije koja treba predstavljati podlogu za realizaciju jedne veće nove zone gospodarske namjene.

Radi toga je već ranije prilikom izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Široki Brijeg osmišljena generalna koncepcija prostornog rješenja gospodarske zone, koja je u okviru ovog Plana temeljem novih spoznaja i potreba razvitka izmijenjena i korigirana na način da osigurava povoljnu veličinu i strukturu novih građevnih čestica za gradnju građevina gospodarske namjene. Također je i djelomičnom korekcijom prometne mreže predviđeno prometno i ekonomski povoljnije rješenje.

Obzirom da je ovim Planom razmatrano pretežito neizgrađeno područje, njime su utvrđeni detaljniji provedbeni parametri nužni za realizaciju nove izgradnje. Osnovni cilj Plana je osiguranje potrebnog standarda uređenja i pripreme prostora za daljnju izgradnju, kako bi se očuvale njegove prostorno-prirodne značajke, te zaštitile vrijednosti okoliša.

U tom je cilju i sklopljen ugovor o izradi Detaljnog plana uređenja između Općine Široki Brijeg kao nositelja izrade te Urbanističkog instituta Hrvatske d.d. kao stručnog izrađivača planske dokumentacije za prostor buduće gospodarske zone Trn.


1.2. RAZLOZI I PRAVNA OSNOVA ZA PRISTUP IZRADI PLANA


Glavni razlog za izradu Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Trn opisan je već ranije, a sastoji se od neophodnog i pravovremenog pripremanja potrebne planske dokumentacije na temelju koje je moguće započeti s realizacijom pripreme zemljišta za novu gradnju.

Nužnost izrade plana razine Detaljnog plana uređenja proizlazi, kako iz uvjeta važećih prostorno-planskih dokumenata višeg reda, tako i iz potrebe da se Planom predviđena zona planski i kvalitetno riješi i opremi komunalnom infrastrukturom te time postane atraktivno područje za potencijalne investitore.

Pravna osnova i obveza za pristup izradi ovog Plana proizlazi iz donesenih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Široki Brijeg kao i odluke o izradi Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Trn donesene od strane Općinskog vijeća i objavljene u „Službenom glasniku" Općine Široki brijeg broj 2/01.


1.3. PODRUČJE OBUHVATA DETALJNOG PLANA UREÐENJA


Razmatrano područje nalazi se sjeverno od magistralne ceste tj. glavnog prometnog pravca koji s državne granice preko Širokog Brijega vodi u pravcu Mostara.

Jugozapadnim dijelom predmetnog područja protječe rijeka Ugrovača.

Istočni rub obuhvata Plana počinje s istočnom granicom radne zone – kompleksom „Feala" te se nastavlja u dužini od oko 1200 metara u pravcu zapada prateći magistralnu cestu. Dubina razmatranog prostora od magistralne ceste u pravcu sjevera iznosi oko 1200 m pa se može zaključiti da je Planom obuhvaćeno područje veličine cca 1200 x 1200 m.

Predmetni prostor uglavnom je neizgrađen, osim dijela neposredno uz magistralnu cestu. Postojeća izgradnja pretežito obuhvaća manje i srednje gospodarske sadržaje uglavnom bez stanovanja, dok je na istočnom rubu lociran veći industrijski kompleks „Feala" u čijoj se pozadini nalazi zona u funkciji telekomunikacija sa pripadajućim građevinama.

Osim navedene postojeće izgradnje jedan dio razmatranog prostora u korištenju je kao odlagalište otpada. Njegova lokacija smještena je na krajnjem zapadnom rubu razmatranog područja te se ovim Planom zadržava samo kao privremeno rješenje, uz uvjet potpune sanacije prostora nakon definiranja konačne lokacije za takvu namjenu. Naime, smještaj predmetne namjene u okviru zone gospodarske namjene moguć je samo uz uspostavu vrlo visokih standarda zaštite okoliša pa u dugoročnom rješenju odlaganja otpada treba osigurati lokaciju izvan Planom obuhvaćenog područja, a navedenu lokaciju treba koristiti kao reciklažno dvorište s dijelom površine za potrebe komunalne tvrtke.

Na udaljenosti 450 m od magistralne ceste nalazi se trasa 35 kV dalekovoda koji presijeca razmatrano područje u pravcu istok – zapad.

Izneseni pokazatelji govore o veličini predloženog prostornog obuhvata Plana s površinom od 127,88 ha. Unutar tog područja postojeće izgrađene zone s gospodarskom, mješovitom i komunalnom namjenom zaposjedaju 12,53 ha, što znači da je već danas oko 10% razmatranog područja već angažirano za potrebe gospodarskih aktivnosti.

 


1.4. METODOLOGIJA I RADOVI PROVEDENI TIJEKOM IZRADE
PROSTORNO-PLANSKOG DOKUMENTA


Metodologija izrade Plana definirana je na određeni način postojećom zakonskom regulativom. Odmah po potpisu ugovora o izradi Detaljnog plana uređenja u okviru metodologije izrade Urbanistički institut Hrvatske d.d. je kao stručni izrađivač Plana pristupio obavljanju potrebnih pripremnih radova.

Pripremni radovi obuhvaćali su pribavljanje neophodnih geodetskih i katastarsko-topografskih podloga te važeću prostorno-plansku dokumentaciju, uključivo podatke o izvedenoj komunalnoj infrastrukturi. U okviru pripremnih radova izvršen je i detaljni obilazak terena s izradom foto-dokumentacije, kako bi se dobili potrebni prostorni parametri unutar same zone (konfiguracije, vegetacije, vodotoka, izgradnje i sl.), ali i između zone i njezinog današnjeg okruženja, te je provedena analiza postojeće planske dokumentacije više razine radi primjene njezinih smjernica i uvjeta za uređivanje predmetnog područja.

U početnim fazama izrade ovog Plana provedena je anketa potencijalnih korisnika područja gospodarske zone, kako bi se utvrdio interes i definirali prostorni zahtjevi koje treba osigurati na predmetnom području.

U okviru ukupno zaprimljenih ispunjenih anketnih upitnika potrebe za prostorom iskazale su sljedeće tvrtke:
 „Mepas" – 100.000 m2
 „Sjemenarna" – 5000 – 10.000 m2
 „Pavone" – 2500 m2,
 „Logotip" – 2000 – 5000 m2
 „Alpina Komerc" – 10.000 – 20.000 m2 (do njihovog skladišta)
 „Ivanković" – 10.000 m2
 „Omnia" – 6000 m2
 „Lijanovići" – 250.000 m2
 „Feal" – 6500 m2


Pregledom naprijed navedenih potencijalnih korisnika nove gospodarske zone može se konstatirati ukupna potreba za prostorom u okvirnoj veličini od 400.000 m2 ili 40 ha.

Osim navedenih potencijalnih korisnika novim Planom treba omogućiti prihvat i drugih, trenutno još nedefiniranih investitora na predmetnom području pa se smatra da realna površina nove gospodarske zone treba biti barem dvostruka u odnosu na iskazane potrebe.

Tomu se dodaju i neophodne površine komunikacija, zaštitnog zelenila i infrastrukturnih koridora koje obuhvaćaju oko 30% korisne površine gospodarske zone čime se dobiva ukupno potreban prostor koji treba organizirati kao novu gospodarsku zonu „Trn" s orijentacijskom površinom oko 105 ha.

Radi definiranja okvirne namjenske strukture Naručitelj je preko svojih stručnih službi zajedno s radnim timom Urbanističkog instituta Hrvatske d.d. pripremio orijentacijski projektni program za područje namijenjeno gospodarskim sadržajima. Tim projektnim programom ocijenjene su potrebe vezano uz vrstu – namjenu i veličinu gospodarskih građevina te njihov načelni smještaj u prostoru, uključivo i druge neophodne površine (kolne, biciklističke, pješačke i zelene površine) koje ulaze u ukupnu namjensku strukturu na Planom obuhvaćenom prostoru predviđenom za razvitak gospodarskih djelatnosti.

U cilju detaljnije provjere i ocjene planskog rješenja, faza Nacrta prijedloga plana dostavlja se Stručnim službama Općine Široki Brijeg radi provedbe prethodne rasprave kroz koju treba potvrditi programsko-planerske stavove i utvrđene razvojne ciljeve vezano uz uređenje predmetnog područja.


2.0. POLAZIŠTA


2.1. ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRUČJA U OBUHVATU PLANA


2.1.1. Obilježje izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti


Predmetno područje obuhvaćeno Planom ima površinu 136,04 ha u okviru koje će se realizirati nova izgradnja građevina gospodarske namjene. Taj prostor obuhvaća danas većim dijelom neizgrađeno i neuređeno poljoprivredno i šumsko zemljište, koje prema važećim planskim dokumentima više razine predstavlja građevinsko područje predviđeno za realizaciju novog dijela urbanog područja kao veće gospodarske (poslovno-industrijske) zone.

Prirodne karakteristike razmatranog područja ukazuju na relativno veliko učešće neuređenog poljoprivrednog i šumskog zemljišta niže bonitetne klase namijenjenog budućoj izgradnji predviđenoj planovima višeg reda. Unutar tog prostora nema visoke vegetacije posebne vrijednosti ili drugih prirodnih karakteristika koje bi trebalo štititi, odnosno koje bi ugrožavale ili ograničavale njegovo korištenje. Konfiguracija terena je relativno razvedena i obzirom na zatečene visinske razlike usmjerava prostorno rješenje prema formiranju zona izgradnje na način koji najbolje odgovara organizaciji prometne mreže i novoj izgradnji. Najviša visinska kota u obuhvatu je +320 m, a najniža +290 m. Teren pada prema jugoistoku s nagibom u prosjeku 3 – 3,5 %.

Postojeću izgradnju čine manji gospodarski sadržaji gotovo u potpunosti bez stanovanja, a na istočnom rubu lociran je veći industrijski kompleks „Feala" te nova građevina infrastrukture (telekomunikacije) sjeverno od lokacije „Feala".

Postojeća stambena izgradnja uključuje jednu građevinu smještenu odvojeno od poteza izgradnje uz magistralnu cestu, lociranu na unutrašnjem dijelu prostora (između magistralne ceste i 35 kV dalekovoda).


Analizom postojeće strukture utvrđena je izgrađenost prostora sa 17 građevina uglavnom gospodarske, poslovne i komunalno-servisne namjene, a od toga jedna stambene i jedna infrastrukturne namjene.

Predmetnim područjem prolazi postojeći 35 kV dalekovod za koji će biti potrebno osigurati zaštitni koridor širine 2×10 m, u skladu sa važećim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana Široki Brijeg.


Orijentacijski pokazatelji izgrađenosti prostora i raspoloživih površina za budući razvitak obuhvaćaju:
– izgrađeni prostori 12,53 ha ili 9,80 %
– uređeni prostori 3,93 ha ili 3,08 %
– prostori prirodnih sustava (rijeka) 0,90 ha ili 0,70 %
– neizgrađeni (poljoprivredni) prostor 110,52 ha ili 86,42 %
– ukupno 127,88 ha ili 100,00 %

Ambijentalne vrijednosti ovog područja nemaju poseban značaj te u tom smislu ne postoje zapreke koje bi obzirom na značaj izgrađenih struktura, osjetljivost i posebnost područja odnosno eventualne prirodno-povijesne vrijednosti predstavljale prepreku za realizaciju planiranog zahvata u prostoru.

Temeljem iznesenog moguće je definirati postojeću namjenu prostora unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja, pa je prikaz iste sa strukturiranjem na pojedine korisnike prostora iskazan u narednoj tabeli:

Tabela 1.
NAMJENA PROSTORA POVRŠINA UČEŠĆE %
Stambena namjena (S) 0,40 ha 0,32
Mješovita namjena (M, I, K) 5,05 ha 3,95
Gospodarska namjena – proizvodna (I1) 6,04 ha 4,72
Površine infrastrukturnih sustava (IS – građevine telekomunikacija) 1,04 ha 0,81
Koridor postojećeg dalekovoda 2,45 ha 1,92
Prometne površine 1,48 ha 1,16
Vodotok – rijeka Ugrovača 0,90 ha 0,70
Neizgrađeni (poljoprivredni) prostor 110,52 86,42
UKUPNO 127,88 ha 100,00%

 

2.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost


Prometne površine


Razmatrano područje na svom neizgrađenom dijelu predviđenom za buduću realizaciju novih građevina predstavlja danas u većem dijelu površinu bez izgrađene komunalne infrastrukture. Unutar područja obuhvata Plana postojeća komunalna infrastruktura prati koridor magistralne ceste koja prolazi južnim rubom obuhvata, osim 35 kV dalekovoda koji u smjeru istok – zapad presijeca predmetno područje.

Privođenje planskoj namjeni, ovog danas uglavnom neizgrađenog i prometno-komunalno-infrastrukturno djelomično opremljenog prostora, traži neizostavno njegovo dodatno uređenje i opremanje novim prometnicama i komunalnom infrastrukturom u području buduće – planirane gradnje na razini standarda koji će osigurati optimalnu funkciju zone.

Postojeće prometnice sastoje se od magistralne ceste koja ima širi značaj i prati južnu granicu obuhvata Plana te dvije prometnice nižeg ranga užeg lokalnog značaja koje služe kao pristupi izgrađenim česticama. Ove lokalne pristupne ulice izvedene

su sa „slijepim" završetkom te imaju neadekvatan i ograničavajući poprečni i uzdužni profil. Stoga predstavljaju određeno prometno ograničenje i ne zadovoljavaju potrebne standarde buduće gospodarske zone. Pješačke komunikacije realiziraju se samo djelomice na kraćim potezima uz postojeće ulice i to uglavnom s nedovoljnom širinom dok ih na unutrašnjim dijelovima prostora uopće nema. U okvirima razmatranog područja nisu izgrađene posebne biciklističke staze već se za tu vrstu prometa koriste postojeće kolne i pješačke površine. (dio teksta)

www.sirokibrijeg.ba

www.siroki.com

http://www.sirokibrijeg.ba/index.php?option=com_remository&Itemid=278&func=fileinfo&id=98