NATJEČAJ za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta

NATJEČAJ za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta

NATJEČAJ za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta

0

iskolcenje_geodetiŠiroki Brijeg – NATJEČAJ za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta putem pribavljanja pismenih ponuda

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg na temelju članka 45. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. novine F BiH", broj: 25/03 i 67/05) i članka 11. i 24. Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu ("Sl. glasnik općine Široki Brijeg" broj: 5/03, 1/11 i 6/11), i Odluke Općinskog načelnika br: 03-242/12 od 30.10.2012. dana 05.11.2012. godine raspisuje


NATJEČAJ
za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta putem pribavljanja pismenih ponuda


I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 

Općinsko Vijeće općine Široki Brijeg putem ovog natječaja dodjeljuje na korištenje građevinsko zemljište u svrhu izgradnje poslovnog objekata.

 

Predmet dodjeljivanja na korištenje je zemljište označeno kao:

 

– k.č. 1255/2 k.o. Privalj po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1251/1426 k.o. Rasno po staroj izmjeri u površini od 621 m2.

 

Predmetno zemljište se dodjeljuju u svrhu izgradnje poslovnog gospodarskog objekta.

Urbanističko-tehnički uvjeti utvrđeni su lokacijskom dozvolom br: 06-23-297/2012 od 02.08.2012.g. (navedena lokacijska dozvola objavljena je o na oglasnoj ploči općine Široki Brijeg, kao i oglasnoj ploči MZ Trn te ista čini sastavni dio ovog natječaja). Investitor je dužan ispoštovati i uvjete navedene u prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti broj: 009-07-12-0221 od 17.07.2012.g.

 

II. NAKNADA

 

Početna cijena za građevinsko zemljište (tržišna vrijednost zemljišta) označeno kao k.č. 1255/2 k.o. Privalj po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1251/1426 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 621 m2 iznosi 1.863,00 KM (tisućuosamstošezdeset i tri konvertibilnih maraka).

Početna cijena (tržišna vrijednost zemljišta) obračunata je
sukladno odredbama članka 27. 29. stavak 1 točka 1. i 30. stavak 1.
Odluke o uvjetima i načinu dodijele građevinskog zemljišta u državnom
vlasništvu («Službeni glasnik općine», broj: 5/03, 1/11 i 6/11) –
zapisnik o procijeni broj: 13/12 od 30.10.2012.g.

 

III. PODNOŠENJE PRIJAVE, KRITERIJI I MJERILA ZA UTVRÐIVANJE PRAVA PRVENSTVA

 

1.Prijavu na natječaj mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Prijave na natječaj podnose se na obrascu koji se može podići u Službi za imovinsko

pravne , geodetske poslove i katastar svakim radnim danom od 7-14 h.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Prijavu na natječaj može podnijeti jedna ili više osoba koje su zaključile ugovor o

zajedničkoj izgradnji s time da uz prijavu prilažu i ugovor o zajedničkoj izgradnji.

 

Uz prijavu na natječaj s ponudom potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

Za pravne osobe:

– izvod iz sudskog registra

 

Za fizičke osobe:

 

– presliku osobne iskaznice podnositelja prijave

 

2. Javni natječaj provodi Komisija za provođenje javnog natječaja (u
daljnjem tekstu Komisija) koju je imenovalo Općinsko vijeće.

3.
Prijavu na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u
zatvorenoj kuverti neposredno Službi za imovinsko pravne, geodetske
poslove i katastar općine Široki Brijeg ili preporučeno putem pošte sa
naznakom Prijava na natječaj, Komisiji za provođenje javnog natječaja sa
napomenom ne otvarati.

4. Javno otvaranje pristiglih prijava na natječaj obaviti će se dana 26.11.2012.g u 9 h u prostorijama vijećnice.

5. Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave osoba koje ne
ispunjavaju uvijete propisane Zakonom i Odlukom neće se uzeti u
razmatranje i vratiti će se podnositelju prijave.

6. Navođenje neistinitih podataka u prijavi temelj je za odbacivanje prijave i oduzimanje dodijeljenog zemljišta.

7. Pravo prvenstva za dodijelu gradskog građevinskog zemljišta na
korištenje radi izgradnje objekta iz točke I. javnog natječaja ima
sudionik koji ponudi veći iznos naknade za predmetno zemljište u odnosu
na početnu cijenu navedenu u točci II. Ukoliko pristignu dvije iste
ponude pravo prvenstva ima osoba čija je ponuda ranije podnesena.

8. Komisija utvrđuje rezultate Javnog natječaja prema kriterijima i
mjerilima utvrđenim Općinskom Odlukom i ovim Javnim natječajem.

9.Komisija će dostaviti zaključak o rezultatima natječaja svim sudionicima u roku od 8 dana od dana zaključivanja natječaja.

Svaki
sudionik javnog natječaja može u roku od 8 dana od dana prijema
zaključaka o rezultatima javnog natječaja izjaviti prigovor Općinskom
vijeću protiv zaključka o rezultatima natječaja.

Komisija
dostavlja zaključak o rezultatima javnog natječaja s prigovorima
sudionika Općinskom vijeću radi donošenja rješenja o dodijeli
građevinskog zemljišta.

10. Ukoliko poslije otvaranja ponude
sudionik javnog natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od utvrđenog
prava na dodjelu građevinskog zemljišta ili ne plati naknadu za
dodijeljeno zemljište u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti zaključka o
rezultatima natječaja pravo na dodjelu zemljišta ima sljedeći sudionik
javnog natječaja koji je ponudio veći iznos naknade u odnosu na početnu
cijenu, ukoliko nema sljedećih sudionika za predmetnu parcelu ponovno
će se raspisati natječaj.

11. Za sva detaljna obavještenja
vezana za ovaj natječaj zainteresirane osobe mogu se obratit Službi za
imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg
svakim radnim danom od 7-14 h.

 

 

Natječaj je otvoren
i objavljen na oglasnoj ploči općine Široki Brijeg, oglasnoj ploči
Mjesne zajednice Trn, sredstvima javnog priopćavanja (radio postaja
Široki Brijeg) i na web stranici Općine Široki Brijeg
www.sirokibrijeg.ba dana 05.11.2012.g.

 

 

 

Pomoćnik Načelnika za
Široki Brijeg, 05.11.2012. imovinsko pravne, geodetske

Br: 07/2-31-47/12 poslove i katastar

___________________________

Vjekoslav Draškić, dipl. iur

www.sirokibrijeg.ba