Karte nove kanalizacijske mreže

Karte nove kanalizacijske mreže

Karte nove kanalizacijske mreže

0

siroki_kolektori_zona_aŠiroki Brijeg – Kako Široki Brijeg nema prečistač voda već 20 godina, novi kanalizacijski sustav Širokog Brijega je projektiran kao razdjelni sustav. Projektom je planirano pet zona kolektora, nazvanih A, B, C, D i E. Ukupna duljina svih kolektora otpadnih voda je 61.339 m, a promjeri fekalnih vodova su od 250 do 500 mm. Fekalne otpadne vode se odvode do Uređaja za pročišćavanje koji je lociran nizvodno od grada i na najnižoj točci sustava, tako da se odvođenje voda vrši prirodnim padom. Oborinske otpadne vode se odvode do recipijenata (r. Lištica i r. Ugrovača), uz prethodno pročišćavanje putem mastolova, koji, međutim, nisu predmet ovog projekta. Točne lokacije ovih recipijenata bit će određene Glavnim projektom. Obzirom da trasa kanalizacijskih kolektora prolazi najgušćim urbanim dijelom, prilikom njene izgradnje bit će potrebno izvesti i sve druge neophodne radove (prilaze, nogostupe, izmiještanje instalacija vodovoda i sl.). Ovim projektom je, dakle, predviđeno izgraditi preostale dijelove kolektora A i B, kolektor C, te prioritetne dijelove kolektora D i E.

Prečišćavanje otpadne vode I recipient: Pročišćavanje otpadnih voda
Širokog Brijega predviđeno je putem centralnog Uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda kapaciteta 10.000 EBS. Isti se namjerava izgraditi po
sustavu „ključ u ruke" kreditnim sredstvima Kraljevine Španjolske u
iznosu od 1.800.000 €, međutim, to nije predmet ovog projekta.
Recipijent pročišćenih voda iz pročistača je rijeka Lištica nizvodno od
Širokog Brijega. Recipijent oborinskih voda je rijeka Lištica i rijeka
Ugrovača na lokacijama prema projektu.

 
siroki_kolektori_zona_b

Podaci o pod-projektu

Tekući i planirani radovi na izgradnji

Kanalizacija: Projektom je predviđeno izgraditi sustav kanalizacijskih kolektora i to:

1. Kolektor B – I. faze
2. Kolektor B – II. faze
3. Kolektor A
4. Kolektor C
5. Kolektor D
6. Kolektor E

Izvor: http://www.watsanfbih.org

 

 

 

 

 

 

 siroki_kolektori_zona_c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siroki_kolektori_zona_d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
siroki_kolektori_zona_e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siroki_kolektori_zona_sve