N A T J E Č A J

0

katastar_zemljisteza dodjelu građevinskih zemljišta za izgradnju stambenih objekata

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Široki Brijeg putem ovog natječaja dodjeljuje na korištenje građevinska zemljišta u svrhu izgradnje stambenih objekata.

Članak 2.

Predmet dodjeljivanja na korištenje su slijedeća građevinska zemljišta:

– k.č. 492/3 k.o.Dobrič po novoj izmjeri , odnosno k.č. 2/610 k.o. Dobrič po staroj izmjeri u površini od 536 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P1). Cijena navedenog zemljišta iznosi 4.032,00 KM (četiritisućetrideset i dvije konvertibilne marke),

– k.č. 492/4 k.o. Dobrič po novoj izmjeri , odnosno k.č. 2/611 k.o. Dobrič po staroj izmjeri u površini od 597 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P2). Cijena navedenog zemljišta iznosi 4.398,00 KM (četiritisućetristodevedeset i osam konvertibilnih maraka),

– k.č. 492/5 k.o. Dobrič po novoj izmjeri , odnosno k.č. 2/612 k.o. Dobrič po staroj izmjeri u površini od 600 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P3). Cijena navedenog zemljišta iznosi 4.416,00KM (četiritisućečetristo i šesnaest konvertibilnih maraka),

– k.č. 492/6 k.o. Dobrič po novoj izmjeri , odnosno k.č. 2/613 k.o. Dobrič po staroj izmjeri u površini od 686 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P5). Cijena navedenog zemljišta iznosi 4.932,00 KM (četiritisućedevetstotrideset i dvije konvertibilne marke),

– k.č.3583/5 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č.61/516 k.o. Lise po staroj izmjeri u površini od 262 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P1) Cijena navedenog zemljišta iznosi 8.440,00 KM ( osamtisućačetristo i četrdeset konvertibilnih maraka),

– k.č.3583/6 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č.61/517 k.o. Lise po staroj izmjeri u površini od 243 m2 ( označeno na lokacijskoj dozvoli kao P2) Cijena navedenog zemljišta iznosi 8.060,00 KM ( osamtisuća i šezdeset konvertibilnih maraka).


NATJEČAJ ZA DODJELU GRAÐEVINSKIH ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU STAMBENIH OBJEKATA
utorak, 11 rujan 2007
Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg temeljem članka 45. Zakona o građevinskom zemljištu (Sl.novine Fed.", broj 25/03) i članka 11. Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu( Sl.glasnik općine Š. Brijeg 5/03), po odluci Općinskog Načelnika br: 03-368/07 od 6.9.2007.g. dana 11.09.2007.g. raspisuje


N A T J E Č A J
za dodjelu građevinskih zemljišta za izgradnju stambenih objekata

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Široki Brijeg putem ovog natječaja dodjeljuje na korištenje građevinska zemljišta u svrhu izgradnje stambenih objekata.

Članak 2.

Predmet dodjeljivanja na korištenje su slijedeća građevinska zemljišta:

– k.č. 492/3 k.o.Dobrič po novoj izmjeri , odnosno k.č. 2/610 k.o. Dobrič po staroj izmjeri u površini od 536 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P1). Cijena navedenog zemljišta iznosi 4.032,00 KM (četiritisućetrideset i dvije konvertibilne marke),

– k.č. 492/4 k.o. Dobrič po novoj izmjeri , odnosno k.č. 2/611 k.o. Dobrič po staroj izmjeri u površini od 597 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P2). Cijena navedenog zemljišta iznosi 4.398,00 KM (četiritisućetristodevedeset i osam konvertibilnih maraka),

– k.č. 492/5 k.o. Dobrič po novoj izmjeri , odnosno k.č. 2/612 k.o. Dobrič po staroj izmjeri u površini od 600 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P3). Cijena navedenog zemljišta iznosi 4.416,00KM (četiritisućečetristo i šesnaest konvertibilnih maraka),

– k.č. 492/6 k.o. Dobrič po novoj izmjeri , odnosno k.č. 2/613 k.o. Dobrič po staroj izmjeri u površini od 686 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P5). Cijena navedenog zemljišta iznosi 4.932,00 KM (četiritisućedevetstotrideset i dvije konvertibilne marke),

– k.č.3583/5 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č.61/516 k.o. Lise po staroj izmjeri u površini od 262 m2 (označeno na lokacijskoj dozvoli kao P1) Cijena navedenog zemljišta iznosi 8.440,00 KM ( osamtisućačetristo i četrdeset konvertibilnih maraka),

– k.č.3583/6 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č.61/517 k.o. Lise po staroj izmjeri u površini od 243 m2 ( označeno na lokacijskoj dozvoli kao P2) Cijena navedenog zemljišta iznosi 8.060,00 KM ( osamtisuća i šezdeset konvertibilnih maraka).

Članak 3.

Bliži uvjeti izgradnje objekata i obim uređenja građevinskog zemljišta navedenog u čl. 2. utvrđeni su urbanističko-tehničkim uvjetima (lokacijska dozvola br: 06-23-2086/06 od 14.04.2007.g. lokacijska dozvola br: 06-23-452/05 od 01.06.2007.g.) i objavljeni su na oglasnoj ploči općine Široki Brijeg, kao i oglasnoj ploči MZ Dobrič i MZ Lijeva Obala.

Članak 4.

Prijave za sudjelovanje na natječaju podnose se Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar Općine Široki Brijeg, neposredno ili putem pošte preporučeno na posebnom obrascu koji se može dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg. Navođenje lažnih podataka u prijavi je osnov za odbacivanje prijave i oduzimanje dodjeljenog građevinskog zemljišta. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objavljivanja istog.

 

Članak 5.

U prijavi koju podnosi jedna osoba radi dobivanja na korištenje građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog objekta s drugom osobom po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji, navodi se ime i prezime te osobe(ortaka).

Članak 6.

Prijave na natječaj mogu podnijeti samo osobe koje prvi put trajno rješavaju stambeno pitanje i koje skupe veći broj bodova po slijedećim osnovama:

A)- za svakog člana obiteljskog domaćinstva koji trajno živi i stanuje sa sudionikom natječaja 2 boda.

B)-iznos primanja od 100 KM ili manje po članu obiteljskog domaćinstva 10 bodova

-iznos primanja od 100 do 150 KM po članu obiteljskog domaćinstva 8 bodova

-iznos primanja od 150 do 200 KM po ćlanu obiteljskog domaćinstva 6 bodova

iznos primanja od 200 do 250 KM po članu obiteljskog domaćinsta 4 bodova

– iznos primanja od preko 250 KM po članu obiteljskog domaćinstva 2 bodova

C) invalidne osobe sa tjelesnim oštećenjem ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva

-tjelesno oštećenje od 80% do 100%………………………………………………..10 bodova

-tjelesno oštećenje od 60% do 80%…………………………………………………..8 bodova

-tjelesno oštećenje od 40% do 60%……………………………………………………6 bodova

-tjelesno oštećenje od 20% do 40%…………………………………………………….4 boda

D)-osoba kojoj je u tijeku domovinskog rata poginuo član obiteljskog domaćinstva….10 bodova.

Članak 7.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

– presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,

– uvjerenje o zajedničkom kućanstvu,

– uvjerenje o visini osobnog dohotka podnositelja prijave i svih članova domaćinstva,

– uvjerenje o stupnju invalidnosti podnositelja prijave ili člana obiteljskog domaćinstva (podnose samo osobe koje ili čiji članovi obiteljskog domaćinstva posjeduju invalidnost),

– uvjerenje da podnositelj prijave na natječaj nije već dobio društveno zemljište.

Druge potrebne podatke sudionik će dati izjavom koja će biti sastavni dio prijave.

Prijava koja ne sadrži podatke na osnovu kojih će se utvrditi red prvenstva neće se razmatrati.

Neblagovremene, nepotpune i nejasne prijave neće se razmatrati.

Članak 8.

Po zaključenom natječaju svim sudionicioma natječaja dostaviti će se zaključci o rezultatima natječaja, na adresu koju budu naveli u prijavi.

Članak 9.

Ako sudionik kome je dodjeljeno građevinsko zemljište na korištenje ne plati naknadu za zemljište utvrđeno u rješenju o dodjeli zemljišta, zemljište će se dodijeliti drugim sudionicima na natječaju po redu prvenstva.

Članak 10.

Za sva detaljna obavještenja vezana za ovaj natječaj zainteresirane osobe mogu se obratiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg.

Natječaj je otvoren i objavljen na oglasnoj ploči općine Široki Brijeg, oglasnoj ploči MZ Dobrič i oglasnoj ploči MZ Lijeva Obala, kao i na web stranici Općine Široki Brijeg i putem sredstava javnog priopćavanja ( radio postaja Široki Brijeg) i Večernjem listu dana 11. rujna 2007. godine .

Br: 07/2-31-40/07

Široki Brijeg, 11.09.2007.g.
Pomoćnik Načelnika za imovinsko pravne, geodetske
poslove i katastar
Vjekoslav Draškić, dipl.iur