Natječaj za dodjelu građevinskog zemljišta

0

thumb_zemljiste_siroki_dodjelaSlužba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg na temelju članka 45. Zakona o građevinskom zemljištu (Sl. novine F BiH.", broj 25/03) i članka 11 i 24. Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu( Sl. glasnik općine Š. Brijeg 5/03), i Odluke općinskog Načelnika br:03-123/07 od 15.03.2007.g. dana 16.03.2007. godine raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnih objekata putem pribavljanja pismenih ponuda


I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Općinsko Vijeće općine Široki Brijeg putem ovog  natječaja dodjeljuje  na korištenje  građevinsko zemljište u svrhu izgradnje poslovnih objekata.

Predmet dodjeljivanja na korištenje je zemljište označeno kao:

1.  k.č. 2890/5 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/430 k.o. Uzarići  po staroj izmjeri u površini od 7000 m2 (označeno u lokacijskoj dozvoli kao P2).

2.  k.č. 2890/6 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/431 k.o. Uzarići po staroj izmjeri u površini od  7000 m2 (označeno u lokacijskoj dozvoli kao P1).

3.  k.č. 2890/7 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/432 k.o. Uzarići   po staroj izmjeri u površini od  7600 m2  (označeno u lokacijskoj dozvoli kao P3).

Predmetna zemljišta se dodjeljuju u svrhu izgradnje poslovnih objekata.

Bliži uvjeti izgradnje objekta i obim uređenja navedenih građevinskih zemljišta  utvrđeni su urbanističko-tehničkim uvjetima (lokacijska dozvola br: 06-23-1876/06 od 10.01.2007.g.) i objavljeni su na oglasnoj ploči općine Široki Brijeg, kao i oglasnoj ploči MZ Knešpolje..

II. NAKNADA

Početna cijena za građevinsko zemljište označeno kao k.č. 2890/5 k.o. Knešpolje  po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/430 k.o. Uzarići po staroj izmjeri u površini od 7000 m2 iznosi 42.900,00 KM (četrdesetdvijetisuće i devetsto konvertibilnih maraka).

Početna cijena za građevinsko zemljište označeno kao k.č. 2890/6 k.o. Knešpolje  po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/431 k.o. Uzarići po staroj izmjeri u površini od 7000 m2 iznosi 42.900,00 KM (četrdesetdvijetisuće i devetsto konvertibilnih maraka).

Početna cijena za građevinsko zemljište označeno kao k.č. 2890/7 k.o. Knešpolje  po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/432 k.o. Uzarići po staroj izmjeri u površini od 7600 m2                      

iznosi 46.200,00 KM (četrdesetšesttisuća i dvijesto konvertibilnih maraka).

Početna cijena sračunate je sukladno odredbama članka 27. 29. i 30. stavak 2. Odluke o uvjetima i načinu dodijele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Službeni glasnik općine», broj: 5/03) kao i  Naputku za utvrđivanje cijene m2 građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za područja koja nisu obuhvaćena GUP-om br: 03-16/04 od 14.01.2004.godine.

III. KRITERIJI I MJERILA ZA UTVRÐIVANJE PRAVA PRVENSTVA

1.  Prijavu na natječaj mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Prijave na natječaj podnose se na obrascu koji se može podići u Službi za imovinsko pravne , geodetske poslove i katastar svakim radnim danom od 7-14 h.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Prijavu na natječaj može podnijeti jedna ili više osoba koje su zaključile ugovor o zajedničkoj izgradnji.

Uz prijavu na natječaj s ponudom  potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

Za pravne osobe:

– Izvod iz sudskog registra,

– Uplatnicu o uplaćenoj kauciji.

Za fizičke osobe:

Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,

Uplatnicu o uplaćenoj kauciji.

2. Pravo prvenstva za dodjelu građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta iz točke I. javnog natječaja ima sudionik koji ponudi veći iznos naknade za predmetno zemljište u odnosu na početnu cijenu navedenu u točci II. Ukoliko pristignu dvije iste ponude pravo prvenstva ima osoba čija je ponuda ranije podnesena.

3. Sudionik javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta dužan je uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine na račun proračuna općine Široki Brijeg br: 3382202200120303  kod Uni credit – Zagrebačke banke sa oznakom « Za sudjelovanje na javnom natječaj za parcelu označenu kao k.č.  —- k.o. Knešpolje».

Sudioniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratiti će se uplaćeni iznos, a sudioniku s najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos će se uračunati u naknadu za zemljište.

Plaćeni iznos neće se vratiti sudioniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude.

 

4. Javni natječaj provodi Komisija za provođenje javnog natječaja  (u daljnjem tekstu Komisija) koju je imenovalo Općinsko vijeće.

5. Prijavu na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj kuverti neposredno Službi za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg ili preporučeno putem pošte sa naznakom Prijava na natječaj, Komisiji za provođenje javnog natječaja sa napomenom ne otvarati.

6. Javno otvaranje pristiglih prijava na  natječaj obaviti će se u prisustvu zainteresiranih sudionika natječaja dana 04.04.2007.g u 9 h u prostorijama vijećnice.

7. Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave osoba koje ne ispunjavaju uvijete propisane Zakonom i Odlukom neće se uzeti u razmatranje i vratiti će se podnositelju prijave.

8. Navođenje neistinitih podataka u prijavi temelj je za odbacivanje prijave i oduzimanje dodijeljenog zemljišta.

9. Komisija utvrđuje rezultate Javnog natječaja prema kriterijima i mjerilima utvrđenim Općinskom Odlukom i ovim Javnim natječajem.

10. Komisija će dostaviti zaključak o rezultatima natječaja svim sudionicima u roku od 8 dana od dana zaključivanja natječaja.

11. Svaki sudionik javnog natječaja može u roku od 8 dana od dana prijema zaključaka o rezultatima javnog natječaja izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv zaključka o rezultatima natječaja.

12. Komisija dostavlja zaključak o rezultatima javnog natječaja s prigovorima sudionika Općinskom vijeću radi donošenja rješenja o dodijeli građevinskog zemljišta.

13. Ukoliko poslije otvaranja ponude sudionik javnog natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od utvrđenog prava na dodjelu građevinskog zemljišta ili mu se rješenjem Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, ili ne plati naknadu za dodijeljeno zemljište u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o dodijeli  pravo na dodjelu zemljišta ima sljedeći sudionik javnog natječaja koji je ponudio veći iznos naknade u odnosu na početnu cijenu.

14. Za sva detaljna obavještenja vezana za ovaj natječaj zainteresirane osobe mogu se obratit Službi za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar općine Široki Brijeg  svakim radnim danom od 7-14 h.

Natječaj je otvoren i objavljen na oglasnoj ploči općine  Široki Brijeg, oglasnoj ploči Mjesne zajednice Knešpolje, sredstvima javnog priopćavanja (radio postaja Široki Brijeg) i na web stranici Općine Široki Brijeg www.sirokibrijeg.ba  dana 16.03.2007.g.

Općinski Načelnik
Miro Kraljević